วัน / เวลา
หัวข้อการประชุมทั้งหมด
Monday, 13 July 2020,
00:00
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆษ นครปฐม ครั้ง ที่ ๔/๒๕๖๓.   วันจันทร์ที่  ๑๓ กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๓
Thursday, 10 October 2019, - Friday, 11 October 2019,
13:00 - 17:00
ประกอบการประชุม คณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๑๑ ต.ค. ๖๒
Wednesday, 2 October 2019,
ทั้งวัน
เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

 

Powered by Events Manager